Erkenningen en accreditaties

Sepia Opleidingen is een erkend opleider in Sportmassage en Wellness Massage. Daarnaast hebben wij ook erkenningen voor diverse bij-en nascholingen in andere beroepsgroepen waarvoor punten behaald kunnen worden.

Het aantal erkenningen en accreditaties die wij hebben groeit. Wij hebben daarom besloten om per branchevereniging, per beroepsvereniging en per register/stichting aan te geven hoe wij verbonden zijn.

Erkend door het CRKBO
Centraal Register Kort Beroep Onderwijs

In dit register staan private aanbieders van kort beroepsonderwijs (instellingen) en zelfstandig werkende docenten. Ons opleidingsinstituut Sepia Opleidingen is getoetst op: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid. Wij hebben de toetsing met goed gevolg doorstaan en zijn opgenomen in dit register.

Door de registratie in het CRKBO register heeft Sepia Opleidingen een BTW vrijstelling voor al onze opleidingen, cursussen en workshops. In het register worden alleen opleiders opgenomen die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

VOS 
Vereniging Opleidingsinstituten Sportmassage

De VOS draagt bij aan de vooruitgang en de ontwikkeling van het onderwijs in sportverzorging en – massage. Zij biedt haar leden de vrijheid onderwijsactiviteiten en initiatieven te ontplooien en vereist dat de leden de daarbij door de gemeenschap vastgestelde ethische normen en internationaal vastgestelde maatstaven in acht nemen. Zij houdt rekening met de actuele maatschappelijke behoeften en ontwikkelingen. Tegen die achtergrond leiden VOS-instituten studenten op, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van competenties die de sportverzorger/masseur moet bezitten om te kunnen functioneren binnen een multidisciplinair team van onder andere artsen, fysiotherapeuten en trainers.”

Samenwerking VOS – NESM – NBSM
Om het onderwijs en het werkterrein van de massage in de praktijk goed op elkaar te laten aansluiten is een hechte samenwerking tussen beide noodzakelijk. De drie organisaties die dit willen bereiken zijn de VOS (onderwijs), NESM (examenstichting) en de NBSM. (brancheorganisatie). Zij voeren samen overleg en maken afspraken om het onderwijs en de praktijk goed op elkaar af te stemmen.

NGS
Nederlands Genootschap voor Sportmassage

Het NGS zorgt ervoor dat masseurs een kwalitatief goede opleiding kunnen volgen. Dit doen we door opleidingen en opleiders te accrediteren op basis van de hoogste kwaliteitseisen. Het NGS behartigt als ledenorganisatie de belangen van ruim 5.000 sport-, sportzorg- en wellnessmasseurs in Nederland. Het NGS vertegenwoordigt de branche in het contact met belangrijke partijen. Het NGS is als examenorganisatie verantwoordelijk voor de examinering van toekomstige NGS-masseurs. Aan de hand van de kwalificatieprofielen heeft het NGS vastgesteld aan welke kwaliteitscriteria een NGS-masseur moet voldoen om te slagen voor het examen.

Accreditatie door de K.T.N.O.
Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen.

Stichting KTNO toets, accrediteert en registreert scholingen in de natuurgerichte zorg op basis van marktconforme criteria, en kijkt naar de kwaliteitsaspecten van een scholing. Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het KTNO.

De KTNO toetst en accrediteert scholingen. Vervolgens brengen zij de scholingsmogelijkheden effectief en actueel in beeld voor therapeuten door middel van onze website, social media en een digitaal scholingsmagazine. Daarnaast geven zij op deze manier beroepsorganisaties de mogelijkheid om de geaccrediteerde scholingen………

Erkend door de BATC
Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument.

BATC zorgt voor eenheid en kwaliteit verhoging binnen de natuurgerichte zorg. Inmiddels heeft de BATC een bolwerk kunnen vormen van meer dan duizend therapeuten, die zich als groep sterk maken voor een gezonde maatschappij en meer erkenning voor de natuurgerichte zorg.

Al onze cursussen zijn erkend door de BATC. Door wijzigingen binnen het BATC houden zij zich niet meer bezig met erkenningen en accreditaties van opleiders, deze taak wordt uitgevoerd door KTNO. Alle scholingen die wij aanbieden zijn ook geaccrediteerd door de KTNO.

Erkend door de NVST
Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten

De NVST is een professionele beroepsvereniging voor therapeuten die met diverse manuele technieken op het lichaam werken. De afkorting van Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten. “Soma” is in dit verband een medische term voor lichaam.

Alle bij de NVST aangesloten Shiatsu therapeuten (Klassieke vormen en Namikoshi), Bowen therapeuten, Voetreflexzone therapeuten en Massagetherapeuten zijn geschoolde professionals. De kwaliteit en professionaliteit van de leden wordt door de NVST bevorderd, gestimuleerd en gehandhaafd door het kwaliteitsbeleid van de NVST.

Erkend door de VBAG
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

De VBAG is in 1984 opgericht om de kwaliteit van de complementaire geneeswijzen in Nederland beter te kunnen bewaken en te bevorderen. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.

De aangesloten therapeuten zijn opgeleid op hbo-niveau, zij volgen continu nascholing en nemen deel aan intervisie en intercollegiale toetsing. Deze eisen waarborgen blijvend de kwaliteit. Bovendien kan de beroepsvereniging zo een (pro-)actieve rol spelen op het gebied van de complementaire geneeswijzen. Dit laatste betekent actief samenwerking zoeken met andere beroepsverenigingen, de dialoog zoeken met zorgverzekeraars en zoveel mogelijk samenwerken met andere betrokkenen in het veld.

VGN
Verenigde Gipsmeesters Nederland

De VGN is een beroeps- en belangenvereniging van (aspirant)gipsverbandmeesters en aangeslotenen. VGN is ontstaan na een fusie tussen de Nederlandse Vereniging van Gipsverbandmeesters (NVG), opgericht in 1964 en de Nederlandse Vereniging voor Gipskamerpersoneel (NVGP), opgericht in 1979.

De VGN heeft een goede naam bij instellingen binnen de gezondheidszorg, bij bedrijven en overheidsinstanties, zowel in Nederland als ook in het buitenland.

In 2004 heeft de VGN ervoor gezorgd, dat het beroepsdeelprofiel en de beroepscode voor gipsverbandmeesters werd herschreven en ook formeel is aanvaard. In 2015 is het beroepsprofiel herschreven, met betrekking tot de dan geldende normen en werkzaamheden.

De VGN kent voor de leden een aantal doelstellingen:

  • Zij bevordert de contacten tussen de leden,
  • Zij draagt bij tot meerdere bekwaamheid van haar leden, zowel op praktisch als theoretisch gebied,
  • Zij behartigt de belangen van de leden en het beroep Gipsverbandmeester in de ruimste zin van het woord.

BVS
Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs

De Beroepsvereniging voor Stoelmasseurs is opgericht door ondernemers uit de stoelmassage branche.

  • Als Beroepsvereniging willen zij de professionaliteit van stoelmassage bevorderen
  • De beroepsbelangen van de aangesloten stoelmasseurs behartigen
  • Stoelmassage beter op de kaart zetten
  • Stoelmassage aanbieders waar je kunt solliciteren
  • Marktinformatie voor stoelmasseurs

Wanneer je de cursus stoelmassage hebt gevolgd bij Sepia Opleidingen is het mogelijk je aan te sluiten bij de BvS. Lid worden van de BvS

Erkend door de NBvD
Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s

De NBvD zet zich in om de professionaliteit van doula’s in Nederland te waarborgen. De vereniging brengt doula’s samen en werkt aan een stevige positie van de professionele doula in Nederland.

Erkend door de VVET
Verbond Van Energetisch Therapeuten 

De VVET is een beroepsvereniging van Energetisch Therapeuten. De VVET therapeut gaat er vanuit dat mensen ziek worden als de balans fysiek, emotioneel of mentaal verstoord is.