Klachtenreglement

 

BEGRIPSBEPALING

In deze regeling wordt verstaan onder:

Klacht:

Een uiting van onvrede over de inhoud en de organisatie van de cursussen, workshops en opleiding en de bejegening of behandeling door de personen werkzaam voor Sepia Opleidingen.

Cursist:

Ieder die gebruik wil maken, gebruikmaakt of heeft gemaakt van de diensten van Sepia Opleidingen.

Aangeklaagde:
De directie van Sepia Opleidingen.

Onafhankelijke beroepsinstantie:

De door Sepia Opleidingen ingestelde onafhankelijke beroepsinstantie is An-i beroepsregeling.

 

DOELSTELLING VAN DE KLACHTENREGELING

De klachtenregeling kent de volgende doelstellingen:
Het recht doen aan de individuele cursist.

 

INDIENEN VAN EEN KLACHT

Lid 1. De cursist wendt zich bij voorkeur eerst tot de aangeklaagde tegen wie de klacht gericht is, om te trachten op deze wijze tot een oplossing te komen.
Lid 2. Als cursist heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen de uitkomst uit het overleg na uw melding, de uitkomst van de behandeling van de klacht of anderszins. Daarvoor geldt namelijk de beroepsregeling van AN-i, welke als onafhankelijke partij uw beroep onderzoekt en daarover een bindend advies geeft. Deze beroepsregeling wordt volledig uitgewerkt op de website https://www.an-i.nl/beroepsregeling/

 

WERKWIJZE VAN DE AANGEKLAAGDE BIJ DE BEHANDLING VAN EEN KLACHT

Lid 1. De Aangeklaagde draagt er zorg voor dat de cursist binnen twee weken na het indienen van de klacht wordt geïnformeerd over de te volgen procedure.
Lid 2. Indien een klacht naar het oordeel van de Aangeklaagde onvoldoende informatie bevat, stelt zij de cursist in de gelegenheid alsnog duidelijkheid te verschaffen.
Lid 3. De Aangeklaagde doet vervolgens binnen een week mededeling van de inhoud van de klacht aan de geklaagde, met het verzoek om hierop binnen een week te reageren.
Lid 4. De klacht zal na registratie en afhandeling minimaal 1 jaar bewaard worden.

 

STOPZETTING PROCEDURE

Lid 1. Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de cursist wordt ingetrokken, dan wel indien na bemiddeling en/of na overleg met de cursist blijkt dat bij de cursist geen behoefte aan verdere behandeling bestaat.
Lid 2. Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de cursist en de geklaagde.

 

SLOTBEPALINGEN

Sepia Opleidingen draagt zorg voor de bekendmaking van deze klachtenregeling. Deze wordt op verzoek verstrekt aan belanghebbende. In de algemene voorwaarden is de mogelijkheid van het inschakelen van de Aangeklaagde opgenomen.