Algemene voorwaarden

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer

Sepia Opleidingen
Bezoekadres:  Schouwersweg 68, 4451 HT Heinkenszand
E-mail adres: info@sepiaopleidingen.nl Telefoonnummer: 0118-700247
KvK-nummer: 72075988

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Elke rechtsbetrekking tussen ‘Sepia Opleidingen’, en de aan één van de cursussen, opleidingen, workshops en andere vormen van scholing, hierna te noemen ‘Cursussen’, die door ‘Sepia Opleidingen’ worden georganiseerd, deelnemende persoon en/of vertegenwoordiger van deze persoon, hierna te noemen ‘Deelnemer’, wordt uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
 2. De toepasselijkheid van door Deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Inschrijvingen

 1. Inschrijving voor de Cursussen geschiedt per inschrijving via de website van ‘Sepia Opleidingen’, en geschiedt op volgorde van binnenkomst. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief door de schriftelijke bevestiging van de inschrijving door ‘Sepia Opleidingen’ aan Deelnemer. Deze bevestiging kan per e-mail plaatsvinden.
 2. Deelnemer is na inschrijving verplicht de volledige kosten voor deelname aan de Cursus te voldoen.
 3. Na ontvangst van de aanbetaling/inschrijfgeld zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging als bedoeld onder 1 is de Deelnemer van een plaats verzekerd.
 4. Prijzen zijn vermeld in euro’s, tenzij anders aangegeven.
 5. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door ‘Sepia Opleidingen’ verstrekte informatie.
 6. Inschrijving voor een Cursus impliceert automatisch en onmiddellijk, dat Deelnemer verklaart lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat Deelnemer zelf volledige verantwoording draagt voor de gevolgen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. ‘Sepia Opleidingen’ zal zich te allen tijde inspannen de Cursussen naar beste kunnen uit te voeren. ‘Sepia Opleidingen’ is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Deelnemer beoogde.
 2. Deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan ‘Sepia Opleidingen’ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Cursus, tijdig aan ‘Sepia Opleidingen’ worden verstrekt.
 3. ‘Sepia Opleidingen’ is gerechtigd bij de uitvoering van de Cursussen derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal ‘Sepia Opleidingen’ de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 4. Alle kennis/handelingen die in het kader van de Cursus worden aangeboden door ‘Sepia Opleidingen’ zijn uitdrukkelijk geen medische behandelingen. Deze kennis/handelingen dienen ter rust en ontspanning. Deelname aan de Cursus is geheel op eigen Behalve na-bijscholing gegeven door Becare omvatten een aantal medische handelingen.

Artikel 5 Wijziging & Annulering door ‘Sepia Opleidingen’

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft ‘Sepia Opleidingen’ te allen tijde de mogelijkheid de Cursus te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden zoals in dit lid bedoeld is onder meer sprake in geval van onvoldoende inschrijvingen voor een Cursus, ziekte van een docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door ‘Sepia Opleidingen’ noodzakelijk zijn.
 2. ‘Sepia Opleidingen’ behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van de Cursussen. Deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Deelnemer heeft vervolgens het recht de Cursus kosteloos te annuleren. Dit dient binnen 14 dagen te gebeuren indien de aanvangsdatum meer dan 7 weken betreft. Is de aanvangsdatum 4 weken of korter dan heeft de Cursist 48 uur de tijd om kosteloos te annuleren. Het reeds door Deelnemer betaalde bedrag voor de Cursus wordt in dat geval door ‘Sepia Opleidingen’ aan Deelnemer binnen 14 dagen gerestitueerd.

Artikel 6 Wijziging & Annulering door Deelnemer

 1. Na inschrijving voor een Cursus bestaat er een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Bij inschrijving waarbij de Cursus start binnen 14 dagen van het bedenktermijn neemt Deelnemer schriftelijk contact op met Sepia voor akkoord van afzien van de bedenktermijn en recht op kosteloos annuleren.
 2. Wijziging van de data van Cursus door Deelnemer is niet mogelijk tenzij expliciet en schriftelijk overeengekomen.
 3. Annulering is uitsluitend schriftelijk per post of mail mogelijk. Annulering van de inschrijving is kosteloos tot vier weken voor aanvang van de Cursus. Bij annulering vanaf vier weken voor aanvang van de Cursus worden de volgende bedragen in rekening gebracht; 4 tot 2 weken voor de aanvang van de Cursus: 50% van de Cursuskosten; vanaf 2 weken voor aanvang van de eerste cursusdag: 100% van de Cursuskosten.
 4. In geval van annulering van de opleiding wordt het inschrijfgeld nimmer gerestitueerd.
 5. In geval van (tussentijdse) annulering van de Cursus heeft Deelnemer nimmer recht op (gedeeltelijke) restitutie van de Cursuskosten. In bijzondere gevallen (onvoorziene omstandigheden uitsluitend ter beoordeling aan Sepia Opleidingen) bestaat de mogelijkheid de Cursus in overleg te volgen op een ander tijdstip en/of andere locatie.

Artikel 7 Betaling

 1. Binnen 14 dagen na inschrijving voor een Cursus dient het inschrijfgeld te worden voldaan. Het inschrijfgeld wordt na annulering niet gerestitueerd. Uitzondering hierop is annulering binnen de 14 dagen bedenktijd zoals vermeld in artikel 6, lid 1 van deze overeenkomst.
 2. Het restant van de volledige Cursuskosten dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de Cursus op het rekeningnummer van‘Sepia Opleidingen’ te zijn bijgeschreven onder vermelding van naam en datum van de Cursus, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
 3. Indien volledige betaling zoals omschreven in lid 1 van dit artikel, niet tijdig is ontvangen dan behoudt ‘Sepia Opleidingen’ het recht deelname te weigeren totdat de volledige Cursuskosten zijn voldaan. In geval van niet-tijdige betaling is ‘Sepia Opleidingen’ te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval, dan vervalt hiermee het recht tot toegang voor Deelnemer.
 4. Indien niet tijdig en/of niet volledig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, al dan niet in termijnen, is Sepia Opleidingen gerechtigd het volledig verschuldigde bedrag direct en in zijn geheel op te eisen. Elke betalingsregeling zal in dat geval terstond zijn komen te vervallen.
 5. In geval van niet (tijdige) betaling is de cursist en/of borg bovendien gehouden tot betaling van alle door Sepia Opleidingen noodzakelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten (volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen), met een minimum van € 25,-.
 6. In geval van niet (tijdige) betaling of onvolledige betaling van het cursusgeld kan de cursist de toegang tot het volgen van de cursus (al dan niet tijdelijk) worden ontzegd en kan Sepia Opleidingen besluiten niet over te gaan tot aanmelding van de cursist voor het Centraal Eindexamen, zonder dat Sepia Opleidingen jegens de cursist en/of borg schadeplichtig kan worden. Sepia Opleidingen behoudt zich tevens het recht voor om de studieovereenkomst te beëindigen/ontbinden, zonder dat Sepia Opleidingen jegens de cursist en/of borg schadeplichtig kan worden.
 7. Sepia Opleidingen heeft het recht jaarlijks de prijzen te verhogen. Voor bestaande klanten is de prijsverhoging maximaal 5%, bij een gelijkblijvende tegenprestatie. Bij een gewijzigde tegenprestatie kan de prijsaanpassing afwijkend zijn.
 8. Indien na de genoemde betalingstermijn van de tweede herinnering het bedrag niet is ontvangen volgt een laatste aanmaning. Hiervoor word € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
 9. De Cursus voorziet in een of meerdere dagdelen, eventuele verblijfskosten zijn niet inbegrepen in de overeenkomst en zijn voor rekening van de Deelnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. ‘Sepia Opleidingen’ is niet aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen of meegebrachte materialen van Deelnemer gedurende de Cursussen.
 2. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van ‘Sepia Opleidingen’, is ‘Sepia Opleidingen’ op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Deelnemer overkomt tijdens of als gevolg van deelname aan de Cursus, een en ander in overeenstemming met artikel 2, lid 5.
 3. ‘Sepia Opleidingen’is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van de Cursus door ‘Sepia Opleidingen’.
 4. Deelnemer vrijwaart ‘Sepia Opleidingen’ voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, mededeelnemers.
 5. ‘Sepia Opleidingen’ is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door Deelnemers, tijdens of na de Cursus, zoals opgedaan tijdens de Cursus.
 6. Aansprakelijkheid van ‘Sepia Opleidingen’ voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 7. Iedere eventuele aansprakelijkheid van ‘Sepia Opleidingen’ uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de Cursuskosten van de Cursus waarmee de schade een verband heeft.
 8. De aansprakelijkheid van ‘Sepia Opleidingen’ is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventueel afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ‘Sepia Opleidingen’ in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door ‘Sepia Opleidingen’ aan Deelnemer ter beschikking gestelde materialen en de website van ‘Sepia Opleidingen’ berust bij ‘Sepia Opleidingen’. Het is Deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘Sepia Opleidingen’.
 2. ‘Sepia Opleidingen’ behoudt zich het recht voor tot het maken beeld- en/of geluidopnamen tijdens Cursussen en deze te gebruiken voor eigen en openbare opleidings- en promotieactiviteiten. Indien een Cursist niet herkenbaar in beeld wilt, kan dit per mail voor aanvang van de Cursus worden aangegeven. Tevens behoudt ‘Sepia Opleidingen’ zich het recht voor de door uitvoering toegenomen kennis te gebruiken in haar praktijk.
 3. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een Cursus door Deelnemer is uitdrukkelijk verboden.

Artikel 10 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit nadrukkelijk door een der partijen is gemeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Bij inschrijving voor een Cursus worden de persoonsgegevens van Deelnemer gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst. Deze persoonlijke gegevens, inclusief e-mail adres, worden slechts verwerkt om de overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen en om Deelnemer op de hoogte te stellen omtrent toekomstige activiteiten van ‘Sepia Opleidingen’.
 3. ‘Sepia Opleidingen’ zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 11 Bijzondere bepalingen

 1. ‘Sepia Opleidingen’ behoudt zich het recht voor Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Cursussen belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de desbetreffende Cursus en/of toekomstige Cursussen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte Cursuskosten onverlet.
 2. Om een goede teambuilding en Cursus te waarborgen verklaart Deelnemer, door inschrijving voor een Cursus dat het nimmer de intentie is mededeelnemers op enige wijze aansprakelijk te stellen. Indien dit onverhoopt toch het geval zal zijn dan behoudt ‘Sepia Opleidingen’ zich nadrukkelijk het recht voor zoals omschreven in lid 1 van dit artikel.

Artikel 12 Klachtenregeling

 1. ‘Sepia Opleidingen’ beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure (‘Klachtenreglement’) en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ‘Sepia Opleidingen’, tijdig nadat Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na genoemd moment is in elk geval tijdig. Niet-tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat Afnemer zijn of haar rechten ter zake verliest.
 3. ‘Sepia Opleidingen’ zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Sepia Opleidingen binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst van een indicatie wanneer Deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien Deelnemer het niet eens is met de afhandeling van de klacht ofwel van mening is dat het niet mogelijk is met ‘Sepia Opleidingen’ tot een oplossing van de klacht te komen, dan heeft Deelnemer de mogelijkheid zich te wenden tot de klachtencommissie. De procedure is beschreven in het klachtenreglement.

Artikel 13 Toepasselijk recht & Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Deelnemer en ‘Sepia Opleidingen’ is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in principe worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin ‘Sepia Opleidingen” is gevestigd.